Veiligheid en Privacy

Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan in de praktijk Movement=LEUK, ben ik, Paola van Smeden-Zijlstra genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren.

Bij de registratie daarvan heb ik me gehouden aan de wet AVG, die per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ten behoeve van deze wet stel ik u met deze verklaring op de hoogte van de doelen, methode en bewaartermijn van de gegevens. Tevens geef ik aan welke gegevens ik van u verzamel. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para) medische disciplines en andersoortige (zoals rechtsbijstand; schadeletsel) vraag ik altijd vooraf uw nadrukkelijke toestemming.

Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming ten allen tijde kunt intrekken.

Welke gegevens verzamel ik van u?

Gegevens die belangrijk zijn t.b.v. het fysiotherapeutisch behandelproces: het gaat hierom naam, adres en woonplaats gegevens, BSN nummer, verzekeringsgegevens, telefoonnummer en mailadres. Het behandeldossier, waarin behandelgegevens door de therapeut worden beschreven, bestaande uit informatie over de klacht, waarvoor u wordt behandeld, eventuele verwijzers gegevens, eventuele opgevraagde medisch informatie van andere betrokken disciplines (zoals artsen/ specialisten).

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?

Helaas kan ik zonder verstrekking van deze gegevens geen behandelplan voor u maken. Echter u beslist zelf of en welke gegevens ik van u mag verwerken.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard door Movement=LEUK, conform Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens verzamel ik met behulp van James (mijn EPD). Er wordt een check gedaan via Fysiovergoeding (raadplegen polis gegevens). Gedurende uw behandeltraject kan extra informatie m.b.t. uw klachten worden verzameld door gerichte vragenlijsten, welke door uw fysiotherapeut worden verstrekt of via een mail aan u worden verzonden, bij het retourneren wordt de ingevulde vragenlijst direct gekoppeld aan uw behandeldossier. Na afloop van uw behandeltraject verzamel ik m.b.v. Mediquest gegevens over de tevredenheid, het retourneren gebeurd anoniem. Rapportages naar verwijzers worden via zorgmail (een beveiligde mailomgeving) verstuurd, of persoonlijk aan u meegeven indien het zorgmailadres van de verwijzer onbekend is.

Het dossier dat ik met uw gegevens maak bewaar ik gedurende 15 jaar, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

De plaats waar ik uw gegevens bewaar is digitaal in James en voldoet aan beveiligde SSL verbinding en beveiliging tegen oneigenlijk gebruik middels een wachtwoord dat uitsluitend bij Paola van Smeden-Zijlstra bekend is. Tevens zijn gerichte verwerkingsovereenkomsten afgesloten met de organisatie horend bij reeds genoemde systemen. Zij dragen zorg voor back-ups. Hierdoor worden uw gegevens geborgd en zijn deze ten alle tijden weer terug te halen bij een eventuele crash van een PC. Belangrijke fysieke documenten (verwijzing, vragenlijsten, meetinstrumenten e.d.) worden bewaard in afgesloten kasten in een afgesloten ruimte binnen de praktijk.

Paola van Smeden-Zijlstra is verantwoordelijk voor een beveiligde opslag en doelmatige verzameling van uw gegevens. Paola van Smeden-Zijlstra is tevens de persoon, die u kunt aanspreken bij twijfel of vermoeden tot oneigenlijk gebruik van uw gegevens.

Uw rechten

U kunt de gegevens, die ik van u registreer, ten alle tijde inzien en rectificeren. Wanneer u wenst dat ik de gegevens, die ik van u bewaar vernietig, dan kunt u dat schriftelijk bij mij aangeven. Ik heb die schriftelijke verklaring nodig i.v.m. de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). U kunt eventueel bezwaar maken op het overdragen van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers of andere betrokken paramedici.

U kunt zich, in geval van vragen of problemen, wenden tot Paola van Smeden-Zijlstra per mail op het volgende adres: info@movementisleuk.nl of per telefoon bereikbaar op 06 110 441 37

Maar ook kunt u zich met een klacht wenden tot de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit conform mijn klachtenreglement in het portaal- voor-patiëntveiligheid, CRM via www.vim-digitaal.nl. Ook heeft u recht tot het indienen van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.